Nabídka dalšího vzdělávání v oblasti CAD/CAM/CNC

Logo

Modulový vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC je inovován a dostupný zájemcům z řad širší veřejnosti a sice zaměstnancům firem, ženám na mateřské dovolené a osobám samostatně výdělečně činným – OSVČ v oboru strojírenství nebo příbuzném. Vzdělání je umožněno i uchazečům o zaměstnání.

 

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání modulového vzdělávacího programu Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC s podporou matematicko- fyzikálního vzdělávání

Cílová skupina: Zaměstnanci, OSVČ

Vstupní předpoklady: Minimálně střední vzdělání v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném

Typ vzdělávacího programu: rozšiřující a inovující kvalifikaci

Získaná kvalifikace: Strojírenský technik v rozsahu absolvovaných modulů

Způsob ukončení : Zkouška

Certifikát: S celostátní platností

Organizace výuky: 2 dny v týdnu ÚT, ČT od 14:45 do 18.50 hod. tj. 5 vyučovacích hodin

 

Nabídka modulů programu:


Cílem a obsahem modulu TEK 1 s názvem „Čtení a základy tvorby výkresové dokumentace ve strojírenství“ v rozsahu 60 hod. prezenčně je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti z oblasti technické normalizace, zásad technického zobrazování, optimalizace počtu a způsobu zobrazení součástí a jejich kótování, délkových a geometrických tolerancí, předepisování kvality povrchu, tepelného zpracování a povrchových úprav, předepisování údajů pro svařování, orientace ve strojírenských normách, stanovování druhů a velikosti polotovarů, předepisování materiálů v technické dokumentaci. Dalšími znalostmi a dovednostmi je tvorba konstrukční dokumentace – výkresy sestavení, výkresy součásti, popisové pole, kusovník, odkazy na položky.
Cena: 6 177,- Kč

Cílem a obsahem modulu  CAD 1 s názvem „Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD“ v rozsahu 60 hod. prezenčně je naučit účastníky vzdělávání používat při tvorbě výkresové dokumentace CAD nástroje dle zásad technického kreslení a v souladu s příslušnými normami. Při kreslení technické dokumentace s využitím nástrojů programu AutoCAD ověřit na příkladech schopnost účastníků aplikovat teoretické znalosti, které získali v modulu TEK 1. Stěžejní přidanou hodnotou modulu je získání dovednosti při aplikaci uvedených znalosti při kreslení 2D technické dokumentace s využitím programu AutoCAD.
Cena: 6 177,- Kč

Cílem a obsahem modulu: CAD 2 s názvem „Tvorba technické dokumentace v AutoCAD Mechanicalu“ v rozsahu 60 hod. prezenčně je oživení, aktualizování a rozšíření znalostí a dovednosti z oblasti délkových a geometrických tolerancí, předepisování kvality povrchu, tepelného zpracování a povrchových úprav, předepisování údajů pro svařování, orientace ve strojírenských normách, stanovování druhů a velikosti polotovarů, předepisování materiálů v technické dokumentaci. Dalšími znalostmi a dovednostmi je tvorba konstrukční dokumentace – výkresy sestavení, výkresy součásti, popisové pole, kusovník, odkazy na položky.  Stěžejní přidanou hodnotou  modulu je získání dovednosti při aplikaci uvedených znalosti a dovednosti při tvorbě 2D technické dokumentace s využitím programu AutoCAD Mechanicalu.
Cena: 6 177,- Kč

Cílem a obsahem modulu: INV 1 s názvem „Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor“ v rozsahu 60 hod. prezenčně je získání  znalostí a dovednosti z oblasti parametrického modelování strojních součásti, vytváření sestav z komponent, vytváření vazeb mezi komponenty, generování 2D technické dokumentace. Uvedené znalosti a dovednosti jsou stěžejní přidanou hodnotou třetího modulu. V rámci uvedených praktických činností se aplikují, prohlubují a rozšiřují znalosti a dovednosti z oblasti tvorby technické dokumentace, které jsou obsahem modulů CAD 1 a CAD 2.
Cena: 6 177,- Kč

Cílem a obsahem modulu: CNC/CAM 1 s názvem „Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM“ v rozsahu 120 hod. prezenčně je získání znalosti a dovednosti z oblasti tvorby technologických postupů, tvorby NC programů pro soustružení a frézování v ISO kódu, v dialogu v systému Heidenhain a s využitím programu EdgeCAM. Základní vstupní kompetenci účastníka pro výkon uvedených činností je čtení technických výkresů výrobků. Obsahem modulu dále je získání znalosti a dovednosti z oblasti volby strojů, nástrojů, upínačů, řezných podmínek, seřizování nástrojů. Stěžejní přidanou hodnotou  modulu je dovednost aplikace teoretických poznatků při tvorbě NC programů pro jednoduché soustružené a frézované součásti. Výstupem činnosti je vyrobená součást na CNC soustruhu a CNC frézce.
Cena: 12 354,- Kč

Cílem a obsahem modulu: STT-KOM 1 s názvem: „Základy strojírenské technologie, kontroly a měření“ v rozsahu 60 hod. prezenčně je získání znalosti a dovednosti z oblasti strojírenské výroby a metrologie. Obsahem modulu dále je získání znalosti a dovednosti z oblasti volby materiálů a polotovarů pro výrobu součásti. Dále je obsahem, návrh a realizace kontroly tvaru a rozměru součásti. V rámci uvedených praktických činností se aplikují, prohlubují a rozšiřují znalosti a dovednosti z oblasti tvorby technické dokumentace.
Cena: 6 177,- Kč

Cílem a obsahem modulu: MAT 1 s názvem : „Matematika 1“ v rozsahu: 60 hodin je posílit a rozvíjet kompetence účastníků dalšího vzdělávání v oblastech matematiky tak, aby byli schopni bezchybně a s jistotou řešit základní technické výpočty a používat matematický aparát v různých situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším vzdělávání, v zaměstnání apod.) Modul Matematika 1 je zaměřen na rozvoj základních matematických dovedností při počítání s čísly, řešení jednoduchých typů rovnic a jejich aplikace při vyjadřování neznámých z technického vzorce, řešení základních úloh procentového počtu a řešení pravoúhlého trojúhelníku.
Cena: 5 294,- Kč

Cílem a obsahem modulu: MAT 2 s názvem : „Matematika 2“ v rozsahu: 60 hodin je posílit a rozvíjet kompetence účastníků dalšího vzdělávání v oblastech matematiky tak, aby byli schopni bezchybně a s jistotou řešit základní technické výpočty a používat matematický aparát v různých situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším vzdělávání, v zaměstnání apod.) Modul Matematika 2 je zaměřen na rozvoj základních matematických dovedností při úpravách algebraických výrazů, při práci s grafy a dále při řešení základních geometrických úloh z planimetrie, stereometrie a trigonometrie obecného trojúhelníku
Cena: 5 294,- Kč

Cílem a obsahem modulu: FYZ 1 s názvem : „Fyzika 1“ v rozsahu: 60 hodin je posílit a rozvíjet kompetence účastníků dalšího vzdělávání v oblastech fyziky, které jsou potřebné k bezchybnému řešení základních technických výpočtů tam, kde se tyto opírají o fyzikální základy. Modul Fyzika 1 je zaměřen na bezchybné převádění jednotek různého typu, řešení základních aplikací z oblasti mechaniky, a to kinematiky, dynamiky i statiky. Probírané fyzikální jevy jsou řešeny rovněž z hlediska přeměn energií.
Cena: 5 294,- Kč

Cílem a obsahem modulu: FYZ 2 s názvem : „Fyzika 2“ v rozsahu: 60 hodin je posílit a rozvíjet kompetence účastníků dalšího vzdělávání v oblastech fyziky, které jsou potřebné k bezchybnému řešení základních technických výpočtů tam, kde se tyto opírají o fyzikální základy.  Modul Fyzika 2 je zaměřen na oblasti mechaniky tekutin a to v klidu i v pohybu a dále na základní poznatky molekulárně kinetické teorie plynů a jejich aplikace v technické praxi.
Cena: 5 294,- Kč

Otevření kurzu: Je podmíněno minimálním počtem 10 zájemců o nabízený modul.

Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Závodný, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

joomla template 1.6