Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Pro školní rok 2019/2020 škola nabízí vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujícíh oborech:

Níže naleznete stručný profil absolventa jednotlivých oborů, podrobnosti včetně školních vzdělávacích programů naleznete na stránkách jednotlivých součástí školy - viz horní menu.

23-41-M/01 Strojírenství

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru strojírenství se uplatní v široké oblasti strojírenství. Může se uplatnit zejména v technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech při zajišťování projektové a technologické stránky výroby, organizaci provozu, údržbě a provozu strojů a zařízení, v obchodně-technických službách, marketingu apod. Může nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v hutních provozech, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, automobilovém průmyslu aj. Dále se může absolvent uplatnit jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) ve sféře drobného a středního soukromého podnikání.

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

 • konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu, obchodně technický manažer a další.
 • Je připraven ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství a ke studiu dalších, převážně technických oborů na technických univerzitách.

21-44-M/01 Strojírenská metalurgie

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru strojírenská metalurgiese uplatní v oblasti technické přípravy výroby strojírenského průmyslu. Prioritou oboru je schopnost absolventa navrhovat technologický tok strojírenské výroby, schopnost zpracovávat materiálovou a technologickou dokumentaci v oblasti řízení a kontroly jakosti.

Zárukou kvality absolventa je úzké propojení materiálové, technologické a konstrukční činnosti v oblasti strojírenství. Dále se může absolvent uplatnit jako osoba samostatně výdělečně činná ve sféře soukromého podnikání.

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

Technolog ve strojírenském průmyslu
 • Pracovník v oblasti přípravy materiálové, konstrukční a technologické části výroby

 • Pracovník v oblasti aplikace simulačních software při návrhu výrobků a pracovních nástrojů

Technolog řízení jakosti – kvality
 • Pracovník v oblasti diagnostiky technických a nekonvenčních materiálů

 • Pracovník v oblasti metrologie

 • Pracovník v mechanické zkušebně

 • Pracovník v metalografické laboratoři

Pracovník v oblasti marketingu
 • Technický manažer provozu

 • Obchodně technický manažer

Student na vysokých školách technického zaměření
 • Materiálové inženýrství

 • Strojírenství

 • Vyšší odborné školy

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Školní vzdělávací program

Absolventi se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady,
samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností,
výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke
komunikaci s veřejností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, především právnických, sociálních a ekonomických. 

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

 • referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech,
 • referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (např. v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru nemovitostí),
 • administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod.

63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Koncepce školního vzdělávacího programu vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění ve výrobních a obchodních podnicích tuzemských i zahraničních, v institucích státní a finanční sféry. Absolvent je připraven rychle se v praxi orientovat, zapracovat a pružně se přizpůsobovat změnám. Absolvent obchodní akademie je vybaven všeobecným i odborným vzděláním a je připraven k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem (soukromé, obchodní společnosti, družstva atd.), v peněžnictví, ve státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Dobré pracovní uplatnění se svými znalostmi a vědomostmi mohou najít v rámci zemí EU.

Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Z uvedeného je patrná výhoda absolventů, kteří jsou vybaveni širokým rozsahem všeobecných vědomostí a odborných znalostí a dovedností. Školní vzdělávací program je současně koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů, a to nejen vzdělávání terciálního, ale i celoživotního vzdělávání.

36-45-M/01 Technická zařízení budov 

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru technická zařízení budov se může uplatnit jako technik v oblasti technických zařízení budov, stavitelství a v příbuzných technických oborech, a to v různých typových pozicích – v oblasti přípravy staveb, jejich realizace, investic a e-learningu, v pozici stavební technik, mistr nebo stavbyvedoucí. Rovněž se může uplatnit jako projektant technických zařízení budov. Další uplatnění má v oblasti správních institucí jako referent státní správy a samosprávy a při prodeji materiálů a výrobků technických zařízení budov.

Při soukromém podnikání je podmínkou výkonu daných činností autorizace v příslušném oboru působnosti.

Absolvent studijního oboru technická zařízení budov je připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách především technického směru. Studiem získal přehled o problematice technických oborů i konkrétní představu o náročnosti a obsahu učiva na vysoké škole. Byl vzdělán tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.

18-20-M/01 Informační techologie 

Školní vzdělávací program

Tento technický obor je určen pro dívky a chlapce, kteří mají vážný zájem o studium informačních technologií (IT), zejména o instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů Windows i Linux (včetně serverů), správu počítačových sítí, tvorbu webových aplikací (HTML, PHP, CSS) a programování desktopových aplikací (C# a JAVA). Kromě rozšířené výuky IT je navýšena hodinová dotace pro výuku anglického jazyka a mechatroniky (kombinace elektrotechniky, automatizace a IT). Studenti si v závěru 2. ročníku volí jedno ze dvou zaměření:

 • Enterprise Resource Planning (ERP – SAP)

 • Programmable Logic Controller (PLC). Absolvent se zaměřením na PLC se uplatní v technologických a projekčních činnostech. Je schopen využívat principy algoritmizace a programování při návrhu řízení jednoduchých technologických procesů, používá výpočetní techniku při zpracování dat v průmyslové automatizaci

Absolvent je připraven na studium na VŠ, zejména technického charakteru. Získá přehled v technických oborech, což mu umožní lépe se rozhodovat o dalším vzdělávání.

Absolventi najdou uplatnění v následujících činnostech:

 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení;

 • instalaci a správy aplikačního software;

 • instalaci a správy operačních systémů Windows i Linux;

 • návrhů a administrací počítačových sítí;

 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství;

 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT;

 • jako operátor při programování průmyslových automatů;

 • řízení a obsluha robotizovaných pracovišť

 

78-42-M/01 Technické lyceum 

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Technické lyceum je oborem vzdělání, v němž jsou žáci zajímající se o techniku, matematiku, fyziku a další přírodovědné vědy, informatiku a moderní disciplíny grafické komunikace, připravováni k dalšímu vzdělávání zejména technických či ekonomicko-správních a přírodovědných oborů. Znalosti, dovednosti a postoje uplatní absolvent technického lycea při vysokoškolském vzdělávání zejména technického směru.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Školní vzdělávací program

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. V první je všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn základním odborným vzděláním. Druhou, menší část, představuje nabídka volitelných předmětů, jejichž funkcí je vytvořit širší nabídku pro rozhodování o dalším studiu či uplatnění v praxi.

Ve srovnání s absolventy gymnázií disponují absolventi ekonomického lycea základními kompetencemi ekonomicko-právního charakteru, avšak na rozdíl od absolventů středních odborných škol ekonomického zaměření mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědných disciplín. Absolventi ekonomického lycea získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, dovedností v oblasti písemné a elektronické komunikace, znalost anglického a dalšího cizího jazyka (z výběru německý, francouzský a ruský) na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti.

Ekonomické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy především k dalšímu vysokoškolského studiu, ale přitom poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi jsou připravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vyšších odborných a především vysokých škol, případně podnikatelské praxi. Absolventi ekonomického lycea, kteří nebudou dále studovat a hodlají přímo nastoupit do praxe, budou schopni rychle se orientovat a zapracovat. K tomuto účelu slouží mimo jiné předměty Fiktivní firma a Ekonomická cvičení. Absolvent ekonomického lycea je připraven k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem, v peněžnictví, ve veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Dobré pracovní uplatnění se svými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi mohou absolventi najít v rámci zemí EU.

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top